Im ready to shave

  1. allisonargient said: that was terrifying
  2. kitcatrific said: you took “facial hair” literally
  3. heavenjpeg said: ew
  4. tennantx posted this
HW